Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De zorg voor uw kind(eren) bij Pius 10

 

De ontwikkeling van uw kind(eren)

Voor de school is een goede ontwikkeling van uw kind(eren) prioriteit nummer 1.

De leerkrachten doen dit in hun klas/groep. De directeur regelt de algemene zaken. De intern begeleider regelt extra zorg en hulp in en buiten de klas/groep.


 

Hoe volgen we de ontwikkeling van uw kind(eren)?
Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt,  volgen we zijn of haar ontwikkeling op de voet:

 •  In de klassen/groepen 1 en 2 d.m.v. het observatieprogramma “KIJK”.
 •  Vanaf klas/groep 3 gebruiken we methodische toetsen en de toetsen van cito om de vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen in kaart te brengen.  Deze toetsen worden in januari en juni afgenomen. We gebruiken de observatielijsten van het programma “Zien” om de sociaal-emotionele ontwikkeling te monitoren.
 • Van iedere leerling wordt een digitaal (Parnassys) en een papieren leerlingdossier bijgehouden. Het dossier bevat gegevens over het gezin, oudergesprekken, onderzoeken, specifieke handelingsplannen, rapporten en toetsuitslagen.
 •  Bij het verlaten van de basisschool wordt er een onderwijskundig rapport samengesteld voor de vervolgschool.

Drie niveaugroepen
Ieder kind moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Uw kind(eren) krijgen binnen een standaardprogramma zoveel mogelijk op hun eigen niveau les. Op basis van de uitslagen van de Cito toetsen en de methodische toetsen zijn er drie niveaugroepen:

 • Basisgroep: kinderen die met een goede uitleg aan de slag kunnen.
 • Instructiegroep: kinderen die een tweede uitleg nodig hebben, waarin alle stappen één-voor-één herhaald worden.
 • Plusgroep: kinderen die met een minimale uitleg zelfstandig aan de slag.

Soms is extra hulp en zorg nodig

Soms hebben kinderen wat extra aandacht nodig. De intern begeleider en de leerkrachten helpen uw kind dan extra. Uiteraard is hier een goede samenwerking met u als ouders/verzorgers erg belangrijk
Ook deze extra zorg kent een duidelijke structuur:

 •  Iedere week komt het intern zorgteam van de school bijeen om de zorg voor alle leerlingen zo goed mogelijk te organiseren.
 •  Zes maal per jaar komt het Ondersteuningsteam bijeen. Hierin zitten de jeugdarts, de begeleider passend onderwijs, de ouder-kind coach en de intern begeleider. Tijdens dit overleg worden kinderen, het liefst in aanwezigheid van ouders/verzorgers, besproken. Met elkaar denken we na over een passend antwoord op de vragen van uw kind.
 • Gedurende het schooljaar vindt er regelmatig overleg plaats tussen de intern begeleider en de leerkracht over de behaalde leerresultaten van de groep en om de ontwikkeling van individuele leerlingen.
 • Als dat nodig is, roepen we in goed overleg met u als ouders/verzorgers  de hulp in van deskundigen buiten de school. Te denken valt aan de begeleider passend onderwijs, logopedie, therapie e.d. Een deel van die extra hulp en zorg verloopt via het Samenwerkingverband Passend Onderwijs Dordrecht (zie voor meer informatie https://swvdordrecht.nl/).